Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Tinh Thần Phục vụ khách hàng. Tất cả mọi thành viên, từ TGĐ đến nhân viên tại cửa hàng, được nhắc nhỡ hàng ngày rằng khách hàng là lý do chúng ta tồn tại.

Xem tiếp