Đối với ngành bán lẻ gas: Thay đổi ngành bán lẻ gas của Việt Nam theo hướng hiện đại, chú trọng dịch vụ, góp phần mang lại quyền lợi cho người tiêu dùng Việt Nam

 

Đối với nhân viên: Trở thành một công ty mang lại cho mọi thành viên các cơ hội bình đẳng để làm việc và phát huy mọi năng lực, xứng đáng là nơi để mọi thành viên gắn bó, phát triển sự nghiệp.

 

Đối với đối tác: Luôn xây dựng và phát triển các mối quan hệ với đối tác trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và hợp tác đôi bên có lợi

 

Để thực hiện sứ mệnh này, mọi hoạt động sẽ được dựa trên những Giá Trị Cốt Lõi (Core Values) như là những nguyên tắc định hướng bất biến, đại diện cho những giá trị văn hóa của Công ty mà chúng ta khát khao hướng đến.