Thư Viện Văn Bản Pháp Lý

 • Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006 qui định về nhãn hàng hóa.
 • Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
 • Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
 • Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 / 4 / 2011 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
 • Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 về Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
 • Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 Qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp.
 • Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
 • Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
 • Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 về Kinh doanh khí.
 • Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08/07/2016 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 163/2013/NĐ-CP Qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp.
 • Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương Quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
 • Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 6/6/2011 Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khoẻ người lao động và bệnh nghề nghiệp
 • Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 Quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hoá lỏng.
 • Thông tư số 41/2011/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2011 Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 • Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 Quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
 • Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 • Thông tư số 05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/03/2014 của Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
 • Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014, qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
 • Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
 • TCVN 5507:2002 về hóa chất nguy hiểm – quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển.
 • TCVN 3254:1989 An toàn cháy.
 • TCVN 3255-1986 An toàn nổ.
 • TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.
 • TCVN 6155:1996 Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn lắp đặt, sửa chữa, sử dụng.
 • TCVN 6156:1996 Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sửa chữa, sử dụng.
 • TCVN 2622-1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế.
 • QCVN 04:2013/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép ban hành theo thông tư 18/2013/TT-BCT ngày 31/7/2013.
 • TCVN 6304:1997 Chai chứa khí đốt hóa lỏng – yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển .
 • TCVN 6713:2013. Chai chứa khí. An toàn trong thao tác.
 • TCVN 6289:1997. Chai chứa khí. Thuật ngữ.
 • TCVN 6304:1997. Chai chứa khí đốt hoá lỏng. Yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển.